Tadaaz Brugs DakcentrumDe baets

Ons jeugdbeleid

Uw kind centraal in ons beleid!

[tabby title=”Onze structuur”]

Geen goed beleid zonder een goede structuur met afgebakende bevoegdheden

“Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen weer opstaan.”

Wie doet wat en wie is verantwoordelijk voor wat?  Ontdek het hier:

organigram VVC Beernem

Onder de tab bestuur van onze website vindt je de contactgegevens van bestuursleden.

[tabby title=”Onze waardes”]

Eén team: voetbal is een teamsport. Daarom handelen we binnen onze vereniging als één team. Niet enkel op het veld, maar in de totaliteit: één visie, één beleid, één team

Respectvol handelen: als vereniging vragen we van onze leden respectvol te handelen, maar als vereniging handelen we ook respectvol naar iedereen toe, binnen als buiten de vereniging, van bezoeker over verzorger naar scheidsrechter.

Ambitie: we streven naar hogere reeksen maar dit op een puur sportieve, eerlijke en positieve manier. We blijven onze missie als goede beheerder dragen zowel financieel als sportief.

Vooruitgang maken: we willen leren uit onze fouten en deze gebruiken om aan de toekomst te werken. We willen ons blijvend ontwikkelen op alle vlakken en blijvend bouwen op de jeugd.  Dit zowel op individueel als collectief vlak.

Passie: onze leuze is ‘leren te voetballen, door en voor de jeugd’, dit met een passioneel hart, voor de jeugd en door de jeugd. Deze passie willen we uitstralen, meegeven naar iedereen!

Bescheiden eenvoud: Ivoren torens bestaan niet binnen onze vereniging, iedereen is toegankelijk. Naast deze blijven we sportief met de voetjes op de grond staan, we houden ons aan ons beleid zonder deze limitatief te maken. Bescheiden als familieclub, eenvoudig in de totaliteit, werkend naar onze leuze, groots in daden.

Dankzij goede relaties met lokale scholen, externe specialisten en omliggende clubs trachten we contacten te leggen die op termijn een meerwaarde zouden kunnen betekenen voor onze jeugdopleiding.

[tabby title=”Ons jeugdbeleidsplan”]

Lees hier ons plan van sinds de fusie tot… vandaag

Jeugdbeleidsplan 21-24

[tabby title=”Ons jeugdopleidingsplan”]

DE SPELER HET MIDDELPUNT VAN EEN KWALITEISVOLLE JEUGDOPLEIDING

Het VVCB Jeugd OpleidingsPlan (hierna: JOP) vloeit voor uit het Technisch beleid (TB) en bevat nadere richtlijnen voor de opleiding van de (jeugd)spelers bij VVC Beernem. In het plan staat zo concreet mogelijk beschreven welke zaken we belangrijk vinden in de training, coaching, begeleiding en het functioneren van spelers. Uitgangspunt is het opleiden van de jeugdspelers en het benutten van hun mogelijkheden, waarbij plezier in training en wedstrijd voorop staan. De persoonlijke ontwikkeling van de spelers staat centraal, de stand op de ranglijst is minder van belang. Het uiteindelijke doel van opleiden is natuurlijk wel het leveren van prestaties. Dat houdt ook in dat we met het eerste elftal en beloften op een zo hoog mogelijk niveau willen voetballen. Het JOP zorgt voor een praktisch  en concreet handvat tijdens de opleiding en waarbij de doelstellingen over de verschillende seizoenen en leeftijden heen worden bewaakt.

Voor de jeugd elftallen, onder- en middenbouw geldt eveneens dat het beter leren voetballen centraal moet staan. Ook deze spelers zullen beter willen leren voetballen en moeten daarvoor de kans krijgen. Een inschrijven van een ploeg in 4de provinciale met enkel eigen jeugd is hier de schakel tussen uitdaging, sportief, het belang van onze jeugd en de uiteindelijke fanion bevolken met eigen spelers.

[tabby title=”Onze gedragscode”]

Per 1 september 2015  werd de gedragscode voor alle jeugdspelers (en ook een beetje hun ouders!) opgemaakt. Hieronder deze recente versie:

* Doel: de goede werking verzekeren in een club van om en bij de 380 leden.

* Voor wie: vooral voor de jeugdspelers, maar ook voor trainers, begeleiders, ouders, familieleden,…

1 ALGEMEEN GEDRAG

We verwachten van iedereen een correct gedrag tegenover medespelers, trainers, begeleiders, tegenstanders, scheidsrechters en publiek.

We tolereren geen:

 • ongepaste, grove of kwetsende verbale en/of non-verbale uitingen.
 • pesterijen
 • racisme

Wanneer je de campussen betreedt of verlaat, groet je de trainers en medewerkers van de club met een handdruk.

Op het einde van elke match danken we alle supporters voor hun aanwezigheid en steun, ook de bezoekende supporters.

Voetbal is een ploegsport waarbij we allemaal op elkaar aangewezen zijn. We maken allen wel eens een foutje. Missen is menselijk en dus hebben we daarvoor begrip:

 • we respecteren altijd de beslissingen van de scheidsrechter en gaan niet in discussie
 • we geven geen kritiek op medespelers. Op het veld coachen we elkaar of moedigen we elkaar aan, we breken elkaar niet af!
 • op tijd en stond een beetje zelfkritiek of nadenken over ons eigen handelen kan geen kwaad!

2 STIPTHEID

Wees stipt op alle afspraken voor trainingen, wedstrijden, verplaatsingen,… :

 • trainingen: je dient minstens een kwartier voor tijd in de kleedkamer te zijn.
 • thuiswedstrijden: bovenbouw (U12-U19) 60 minuten voor de aftrap, onderbouw (U6-U11) een half  uur
 • uitwedstrijden: volgens afspraak met de trainer.

Je dient de trainingen regelmatig bij te wonen. Wie regelmatig te laat komt of niet komt, kan niet in aanmerking komen voor de wedstrijdselectie.

Als je niet op tijd of niet aanwezig kunt zijn, verwittig dan steeds tijdig (= minstens een half uur voor het moment van afspraak) je trainer.

Voor de spelers van de bovenbouw (U11 en ouder) rekenen we erop dat ze zelf de trainer verwittigen, bij de onderbouw mogen ook de ouders dat doen.

3 IN DE KLEEDKAMERS

De kleedkamer is geen speelplaats of ontmoetingsruimte.  Je gedraagt je er dan ook voorbeeldig, ook als er geen trainer of begeleider aanwezig is.

De kleedkamer wordt nooit betreden met vuile voetbalschoenen, reinig deze voor het binnenkomen en doe ze uit.

Hang steeds je kledij aan de kapstokken en zet je voetbaltas zo veel mogelijk onder de zitbanken. Wanneer meerdere ploegen gebruik maken van dezelfde kleedkamer, stop je alles in jouw voetbaltas.

We laten geen ouders in de kleedkamers toe, met uitzondering van de ouders van U6 tot en met U9 (één ouder per spelertje).

Voor de training kleed je je rustig aan en wacht je tot de trainer je komt halen om naar het veld te gaan.

Help ook zorgen voor de netheid van de kleedkamer en gooi blikjes, papiertjes, flesjes, tape,… altijd in de vuilnisbak.

Je blijft van andermans spullen!  Diefstal heeft een heel ernstige sanctie tot gevolg.  Maak gebruik van de opbergkastjes om waardevolle spullen op te bergen.

Na elke training of wedstrijd moet je een douche nemen.  Het is immers niet hygiënisch en daarnaast ook niet netjes om in je bezwete of vuile voetbalkleren naar huis te gaan.

Je verlaat ten laatste een half uur na de training of wedstrijd de kleedkamer. De trainer en/of de afgevaardigde houdt dan nog een laatste inspectie in de kleedkamer.

4 KLEDIJ

Trainingen gebeuren in vrije kledij

Naar de wedstrijden kom je steeds in het officiële trainingspak .

Enkele afspraken, zowel voor trainingen als wedstrijden:

 • draag geen kettingen, uurwerken, (oor)ringen of andere voorwerpen die voor jezelf of een ander gevaarlijk kunnen zijn
 • je moet beenbeschermers dragen, ook op training
 • verzorg je voetbalschoenen heel goed.  Probeer dit zelf te doen en dit karweitje niet door te schuiven naar pa of ma.

 

 

5 COACHEN

De trainer is baas over de ploeg. Hij duidt de spelers aan voor de wedstrijd en geeft hen de nodige richtlijnen. Je luistert dus enkel naar de richtlijnen van de trainer.

Spelers op het veld mogen (= moeten) elkaar vanzelfsprekend ook coachen. De ouders geven nooit richtlijnen. Dit brengt enkel de spelers (hun eigen kind en ook de medespelers) in verwarring. De ploeg positief aanmoedigen mag natuurlijk wel! Breek niet af, maar bouw op!

Lees dan ook ons fair-play charter!

De trainer bepaalt de ploegtactiek (volgens visie van VVC Beernem) en de ploegsamenstelling. Over ploegsamenstelling en vervangingen tijdens de wedstrijd wordt met de ouders op geen enkele wijze in discussie gegaan. Ouders respecteren de keuzes van de trainer.

6 NETHEID

Samen zorgen we voor een nette omgeving, zowel binnen als buiten op de campussen.  Alle lege flessen, blikjes, papier of ander afval horen thuis in één van de vuilnisbakken die over de campussen opgesteld staan.

7 SANCTIES

Overtredingen t.o.v. de gedragscode zullen gesanctioneerd worden door de trainer, in samenspraak met het jeugdbestuur.

Mogelijke sancties:

 • extra-sportieve inspanningen
 • verwijdering uit de trainingsgroep
 • verwijdering uit de selectie ( schorsing wedstrijden )
 • jeugdwedstrijd of – tornooi in onderbouw fluiten, bij schorsing voor rode kaart voor U17 en hoger.

8 VARIA

Individuele en groepsfoto’s kunnen door de vereniging VVCB gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden, onder andere op de website en de Facebookpagina van VVCB.

[tabby title=”Etisch sporten”]

Ethisch sporten betekent het sporten in overeenstemming met het geheel van positieve waarden en normen en daarmee verband houdende maatregelen die eenieder in acht moet nemen met het oog op de bewaring en bevordering van de individuele of persoonlijke integriteit (fysieke, psychische en seksuele), fair play en sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie).

  1. Individuele integriteit gaat over de ‘ongeschonden toestand’ van een individu en dit zowel op fysiek, psychisch (emotioneel) als seksueel vlak.
  2. Fair play (spelintegriteit; eerlijk spel(en)) is het moreel juist beoefenen van sport, tot uitdrukking komend in het zich houden aan de geschreven (formele fair play) en ongeschreven regels (informele fair play), een goede onderlinge omgang en het streven naar kansengelijkheid.
 1. Sociale integriteit is een koepelterm voor de begrippen diversiteit, inclusie en solidariteit. Het gaat over respect in de brede zin tussen individuen en groepen (spelers, trainers, bestuur, clubs onderling, club-federatie-sportdienst…), waarbij ieder individu, tot welke maatschappelijke groep hij/zij ook behoort, de mogelijkheid gegeven wordt om volwaardig deel te nemen aan sport.

Lees hier ons charter met de kern voor een ethisch VVC Beernem:

fair play charter

En wat afspraken hierrond

ouders en spelers

[tabby title=”Ons intern reglement”]

1.Algemeen

1.1 Elke speler(ster) en ouder (of verantwoordelijken) van de speler(ster) worden geacht bij het lidmaatschap kennis te hebben genomen van dit intern reglement.

1.2 Indien leden van het Bestuur en/of de jeugdverantwoordelijke een overtreding op dit regelement vaststelt, kan het Bestuur tegen de speler die in overtreding is een disciplinaire maatregel treffen. Dit kan variëren van een waarschuwing, niet opstellen tijdens wedstrijd(en), een schorsing van een bepaalde periode of een definitieve schorsing.

1.3 De spelers en ouders kunnen in geval van meningsverschillen op sportief vlak contact opnemen met de jeugdverantwoordelijke. In overleg met het bestuur en na de betreffende trainer gehoord te hebben zal er naar een oplossing gezocht worden.

1.4 Sportieve beslissingen worden genomen door de jeugdverantwoordelijke mits overleg met bestuur. Indien de problemen blijven duren en verder gaan neemt het bestuur een uiteindelijke beslissing.

1.5 Dit intern reglement moet duidelijk gekend zijn bij de spelers, trainers en bestuursleden. Daarom zal dit geplaatst worden op de website en zal elke speler en trainer een kopij hiervan krijgen bij de aansluiting.

1.6 Aanpassingen aan het intern reglement kunnen jaarlijks gebeuren, indien nodig, in samenspraak met bestuur en jeugdverantwoordelijke.

1.7 In alle gevallen waarin het intern reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

2.Verwachtingspatroon spelers en gedrag- en leefregels

2.1 Elke speler moet per seizoen zijn lidgeld betalen. Dit bedrag wordt jaarlijks door het bestuur vastgelegd. Bij niet betaling van het lidgeld zal betrokken spelers niet meer opgesteld worden zolang het lidgeld niet betaald is.

2.2 De ter beschikking gestelde uitrusting wordt met zorg onderhouden en behandeld. Elke speler krijgt in het begin van het seizoen een paar kousen en een training voor de wedstrijden. Hij maakt dat dit deftig gewassen en onderhouden wordt en is steeds in het bezit ervan bij de wedstrijden. Kousen die te klein of gescheurd zijn kunnen steeds ingewisseld worden.

2.3 De speler of de ouder vult in het begin van het seizoen de infofiche in. Bij veranderingen van adres, gsm-nummer, andere… laat de speler dit weten aan zijn trainer. De trainers zorgen ervoor dat alle spelers hun infofiche ingevuld binnengebracht hebben. Hij meldt de veranderingen aan de jeugdverantwoordelijke.

2.3 De speler behandelt alle hem ter beschikking gesteld materiaal met de nodige zorg en respect. Truien worden niet achteloos op de grond achtergelaten na de wedstrijd, maar in samenspraak met afgevaardigde of trainer op de daartoe voorzien plaats en wijze achtergelaten.

2.4 Bij wedstrijden zijn de spelers verplicht om het trainingspak van de club te dragen, zowel voor als na de wedstrijd. Uniformiteit oogt mooi en geeft een zekere uitstraling van de ploeg en de vereniging!

2.5 Trainers kunnen nog bepaalde regels toevoegen per ploeg, zij brengen de spelers daarvan op de hoogte. De regels van de trainer dienen gevolgd te worden, zolang zij niet indruisen tegen het intern reglement.

2.6 Elke speler van VVCB toont overal en altijd een correct gedrag en taalgebruik. Ook op het terrein!
De spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van de club. Zij brengen de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten.

Er wordt geen commentaar geduld op de scheidsrechter. De trainer heeft hier een zeer voorname functie om dit gedrag niet te tolereren en heeft zelf een voorbeeldfunctie.

Na elke wedstrijd zullen de trainer en de spelers de scheidsrechter bedanken met een handdruk alsook aan de tegenstrever.

2.7 Elke speler is zowel voor een training als voor een wedstrijd op tijd aanwezig.

2.8 Bij het niet kunnen bijwonen van een training of een wedstrijd, of indien de speler niet op het afgesproken tijdstip kan aanwezig zijn waarschuwt hij ruim op tijd zijn trainer en/of afgevaardigde.Wie te laat is meldt zich eerst bij de trainer en verontschuldigd zich, wie uit overmacht een training of wedstrijd niet kan bijwonen waarschuwt zo snel mogelijk zijn trainer en geeft de nodige uitleg waarom.

2.9 De spelers zorgen ervoor dat ze steeds het juiste schoeisel bij zich hebben en dit voor zowel training als wedstrijd.

2.10 Bij aankomst wordt de trainer en de afgevaardigde begroet met een handdruk.

2.11 Bij een schorsing of een kwetsuur is het gewenst dat de speler aanwezig is bij de wedstrijden om de groepsgeest te bevorderen. Indien hij niet kan aanwezig zijn brengt hij de trainer op de hoogte.

2.12 Meld steeds een blessure aan je trainer. Tracht het niet te verbijten of te verstoppen om toch maar te kunnen spelen, je verergert de blessure en zorgt ervoor dat je nog langere tijd onbekwaam bent.
De wedstrijden of trainingen worden pas hervat na blessure bij afleveren van attest van genezing van de dokter.

2.13 Houd steeds rekening met de weersomstandigheden. Bij mooi weer kan er gewoon in korte broek getraind worden, maar vanaf de avonden kouder worden moet er met lange broek getraind worden.

2.14 Het gebruik van beenbeschermers is verplicht bij wedstrijden. Ook op training wordt er met beenbeschermers getraind!

2.15 Spelers tonen altijd volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens trainingen, wedstrijden, opwarming en wedstrijdbesprekingen.

2.16 Na training of wedstrijd blijven de spelers niet ronddolen in en rond het terrein. Hij/zij blijft niet langer als nodig zonder toezicht rondlummelen op de accommodatie. Hij/zij houdt zich strikt aan de afspraak die gemaakt zijn met je ouders of voogden met betrekking tot het verblijf op de club.

2.17 Als de trainer of afgevaardigde het woord neemt zwijgen en luisteren de spelers. Dit geldt ook voor mededelingen van de jeugdverantwoordelijke of bestuursleden.

2.18 Na elke training wordt het materiaal verzameld en in de daartoe voorziene plaatsen teruggezet door de spelers onder toezicht van de trainer. De ballen worden (indien nodig) ontdaan van slijk en zand vooraleer terug in de rekken te plaatsen.

2.19 Na elke training/wedstrijd wordt er een douche genomen. Het dragen van badslippers wordt sterk aanbevolen om schimmelinfecties te vermijden.

2.20 De kleedkamers zijn geen speelplaats. De spelers bewaren de orde in de kleedkamer, er wordt niet gespeeld in de kleedkamers en men laat geen afval achter in de douche en in de kleedkamer. Alles wordt gedeponeerd in de daartoe voorzien vuilnisbakken.

2.21 Schoenen worden niet onder de douche afgespoeld. De schoenen worden vooraleer de kleedkamers te betreden buiten afgeklopt en afgeveegd aan de borstels.

2.22 Spelers bevinden zich niet zonder toestemming op het hoofdterrein, bergruimtes of in een andere kleedkamer die niet aan zijn ploeg toegewezen is.

2.23 De spelers zijn verantwoordelijk voor (opzettelijke) toegebrachte schade aan de infrastructuur van de club, aan die van andere clubs en aan iemands bezittingen. De kosten van de herstelling van de opzettelijk toegebrachte schade zal verhaald worden aan de schuldige(n).

2.24 Spelers die betrapt worden op diefstal zullen direct uit de vereniging verwijderd worden.

2.25 Het is verboden te roken in alle lokalen van de accommodatie van VVCB.
Het roken en het gebruik van alcohol wordt aan alle jeugdspelers ten stelligste afgeraden.
Jeugdspelers roken ook niet in de accommodatie van VVCB.

2.26 Ook buiten de kleedkamers wordt er geen afval zomaar achteloos op de grond achtergelaten. Alle afval wordt opgeraapt en in de vuilnisbakken gegooid. Dit geldt zeker voor lege waterflessen en lege flessen van sportdrankjes, uiteraard voor alle vuiligheid! Hou de terreinen en de kleedkamers proper!

2.27 De spelers brengen geen onnodige waardevolle voorwerpen mee naar training/wedstrijd. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken.

2.28 De spelers begeven zich niet op een terrein waar een andere ploeg aan het trainen is. Men verstoort de training niet van andere ploegen.

2.29 Spelers die op gelijk welke manier de training blijven storen worden gesanctioneerd.

2.30 De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve manier, met respect voor medespeler en tegenstander. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie tijdens training/wedstrijd of na de wedstrijd wordt disciplinair gestraft door het bestuur.

2.31 Pestgedrag moet onmiddellijk in de kiem gesmoord worden. Pestgedrag wordt totaal niet aanvaard. De trainer moet direct melding maken van pestgedrag aan de jeugdverantwoordelijke. Beiden detecteren de pestkoppen en na een verkennend en vermanend gesprek wordt de verdere toestand bekeken. Gaat het pestgedrag verder zullen de betrokken speler(s) gesanctioneerd worden.

2.32 De trainer geeft individuele huistaken mee met de spelers. De uitvoering hiervan verwaarlozen kan de evaluatie van de speler negatief beïnvloeden.

[tabbyending]