Tadaaz Brugs DakcentrumDe baets
shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0,00
View Cart Check Out

Mens sana….

“Mens sana in corpore sano”

Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Ons engagement in het bewaken van de gezonde geest:

Aanspreekpunten persoonlijke integriteit (API)

Bij problemen rond je persoonlijke integriteit kun je steeds bij de API terecht.

VVCB verbindt er zich toe dat al haar spelers en medewerkers hun passie kunnen uitoefenen op een veilige manier en zonder dat hun lichamelijke en psychische integriteit in gevaar komt. Elke jeugdtrainer/begeleider ondertekende een charter waarbij hij de belangrijkste waarden rond gelijkheid en persoonlijke levenssfeer van de jongere onderschrijft.

Gedrag wordt ongewenst als het jouw persoonlijke grens overschrijdt en uiteraard is die grens subjectief. Wat voor de een grensoverschrijdend is, is dat voor de ander niet; wat iemand beschouwt als humor, kan heel kwetsend zijn voor de andere. Enkel de jongere/begeleider zelf voelt dus wanneer zijn grens overschreden is. Je limieten worden daarenboven ook voor een stuk cultureel en maatschappelijk bepaald. Elke grens is dus persoonlijk en daarom is duidelijke communicatie en vroege detectie heel belangrijk om misverstanden of escalatie te vermijden.

Bij VVCB is de API Luc Defoor. De API is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt, bekleedt een neutrale positie, biedt een luisterend oor, geeft raad, werkt volgens een voorgeschreven handelingsplan (dat duidelijk stelt wat er dient te gebeuren bij een vermoeden of een onthulling), zoekt samen met de betrokkenen een oplossing en verwijst, indien nodig, door naar gespecialiseerde professionele hulp. De API zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Hebt u of uw kind een probleem en wilt u hierover spreken ? Stuur gerust een mailtje naar: defoorluc@gmail.com

Iedere melding, klacht of onaangepast gedrag van onderstaande aard die binnen VVC Beernem wordt geuit wordt behandeld.

 • Onaanvaardbaar gedrag van bestuurders, spelers, begeleiders en ouders.  Lees hier ook het tabblad  “onaanvaardbaar gedrag”
 • Racisme
 • Ongewenste seksuele intimiteiten
 • Alcoholmisbruik
 • Pesterijen
 • Diefstal
 • Discriminatie

Volgende klachten/meldingen worden niet behandeld:

 • Anonieme klachten
 • Ongegronde klachten
 • Feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure
 • Feiten die zich meer dan één jaar geleden hebben voorgedaan
 • Klacht over het algemeen beleid van de vereniging

De API van VVC Beernem is Luc Defoor en kan op volgend nummer gecontacteerd worden: 0477 42 69 65

Pestbeleid

Pestgedrag kan, jammer genoeg, overal voorkomen. Als sportvereniging zijn wij ons er terdege van bewust dat ook het pesten in onze vereniging zijn weg kan vinden, bij de jeugdspelers maar ook bij de volwassenen.

Binnen VVCB wordt pesten niet getolereerd. Hiervoor heeft VVCB een eigen procedure  om elke vorm van pestgedrag  zo snel mogelijk ik de kiem te smoren.

Belangrijk is dat pesten zo snel mogelijk wordt gemeld, binnen VVCB aan de API, de trainer, de afgevaardigde, de JCO of een beleidspersoon binnen de vereniging.  Een vermoeden van of een geval van pesten: wacht er niet mee, hoe sneller de interventie, hoe sneller resultaat en hoe minder psychosociale belasting voor de gepeste.

Wat is pesten? Hoe herken ik het? En wat kan ik doen?

lees het hier: PESTBELEID

Onaanvaardbaar gedrag

VVC Beernem draagt zorgt  voor een opleidingsomgeving die vrij is van agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenst gedrag dat tot psychische belasting kan leiden. 

Binnen VVC Beernem wordt agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenst gedrag op welk niveau dan ook- niet geaccepteerd. Deze regeling beoogt willekeur en/of een onzorgvuldige behandeling binnen de vereniging te voorkomen en te bestrijden. Iedereen binnen de vereniging die onverhoopt toch te maken krijgen met dit soort van ongewenst gedrag wordt de gelegenheid gegeven om daaraan een einde te maken.

Binnen VVC Beernem wordt op de daarvoor geëigende wijze en met de daartoe geëigende middelen actief beleid gevoerd op het gebied van preventie en bestrijding van welke agressie, geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie op de vereniging dan ook.

VVC Beernem houdt zichzelf verplicht tot het voeren van een samenhangend beleid, dat agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie en ander ongewenst gedrag voorkomt. De gedragscode, ons pestbeleid en gelijke kansen beleid zijn hier uit voortgevloeid.

Bij een vaststelling of een klacht kan de API binnen de vereniging gecontacteerd worden. De API fungeert als vertrouwenspersoon.

Alle klachten worden strikt vertrouwelijk en in de grootste geheimhouding behandeld.

De API binnen de vereniging is Luc Defoor.

Gelijke kansen

VVC Beernem  discrimineert niet op grond van leeftijd, seksuele gerichtheid, ras, burgerlijke staat, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, politieke gezindheid, nationaliteit, handicap of chronische ziekte of enige andere irrelevante grond. Iedereen verdient gelijke kansen.

Elk kind die zijn voetbalhobby wil beoefenen binnen onze vereniging is welkom, elke persoon is welkom op de campussen van VVC Beernem.

Wij vinden het belangrijk dat elke medewerker binnen onze vereniging ons standpunt kent en weet dat wij discriminatie niet accepteren. Discriminatie is echter een breed maatschappelijk probleem. Dit betekent dat het voorkomen van discriminatie geen vanzelfsprekendheid is, maar onderhoud en blijvende aandacht vergt.

Wat wij doen

VVC Beernem doet het volgende om discriminatie te voorkomen.

 • Duidelijke boodschap

Onze boodschap is helder voor alle medewerkers. Medewerkers moeten zich te allen tijden en door alle lagen in de vereniging gesteund voelen om niet mee te werken aan discriminerende verzoeken en op te komen tegen discriminatie. Het tegengaan van discriminatie begint bij goed voorbeeldgedrag bij de beleidsdragers van de vereniging. Beleidsdragers maken het onderwerp laagdrempelig en bespreekbaar. Zij scheppen een omgeving waarin medewerkers zich vrij en veilig voelen om eventuele misstanden aan de kaak te stellen. Eventuele tegenstrijdige belangen tussen sportieve doelstellingen en ons discriminatiebeleid zijn altijd bespreekbaar.

 • Kennisoverdracht

Om discriminatie geen kans te geven, is kennis over wat wel en niet mag essentieel. Wij brengen het onderwerp discriminatie voortdurend onder de aandacht. Wij doen dit onder meer door hierover te communiceren en op te nemen in onze charters.

 • Diversiteitsambassadeurs

Om verder te zorgen voor een goede informatievoorziening en een laagdrempelige vraagbaak fungeren onze sportieve leiding, naast de API, als diversiteitsambassadeurs. Deze ambassadeurs zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen rondom discriminatie en gelijke behandeling op en rond de velden. De ambassadeurs maken deel uit van het jeugdbestuur en delen bij de vergaderingen hun ervaringen, kennis en best practices met elkaar.

 • Communicatie

In onze communicatie rondom gelijke behandeling en het tegengaan van discriminatie bevinden zich op onze campussen duidelijk leesbare charters en engagementsverklaringen. De website geeft hieromtrent ook informatie en laat ons standpunt duidelijk naar voor komen.

 • Goed voorbeeld

Wij vinden het belangrijk niet alleen onze sportieve medewerkers onze boodschap duidelijk mee te geven, maar ook al wie zich op onze campussen bevind. Zo gaan wij, de beleidsmensen en de ambassadeurs het gesprek aan met onze talrijke sympathisanten, medewerkers en aangeslotenen wanneer enige nota van discriminatie, in welke vorm dan ook, wordt waargenomen of meegedeeld.  Dit alles met de overtuiging dat een goed voorbeeld goed doet volgen.

 • Voortdurend in beweging

Wij verplichten onszelf om voortdurend onze processen te evalueren en waar nodig aan te passen om discriminatie te voorkomen. Ook stellen wij onszelf voortdurend de vraag wat wij nog meer kunnen doen en hoe wij onze medewerkers nog beter kunnen omkaderen en onze boodschap kunnen meegeven. Vanuit het beleid wordt hier telkens aandacht aan besteed.

 • Vragen, meldingen en klachten

Indien spelers, ouders, medewerker, sympathisanten binnen de vereniging  in aanraking komen met discriminatie, discriminatie signaleren of discriminerende verzoeken ontvangen, dan kan men hier melding van maken bij onze onafhankelijke API. Bij elke melding van discriminatie wordt binnen VVC Beernem de klachtenprocedure opgestart.

Wil je buiten VVCB om advies inwinnen of een klacht formuleren;

www.unia.be

Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.

Drugsbeleid

VVCB stelt zich tot doel om voetballers op te leiden op niveau van provinciale jeugdreeksen

Dit alles moet gebeuren zonder de maatschappelijke en sociale rol in de  omgeving van Beernem uit het oog te verliezen. In dit doel staat de vorming van de speler steeds centraal.

Voetbal als sport staat natuurlijk centraal bij VVCB maar de realiteit van de huidige samenleving toont aan dat nagenoeg alle jongeren, dus ook onze spelers, vroeg of laat geconfronteerd worden met drugs.

Een degelijk drugpreventiebeleid moet er daarvoor instaan dat spelers en medewerkers individueel en collectief drugs op overtuigde manier afwijzen. De club zal hierbij een nultolerantie hanteren t.o.v. doping en illegale drugs en heeft een gepaste richtlijn uitgevaardigd voor wat betreft alcohol, tabak en geneesmiddelen.

De club heeft de intentie om dit beleid op blijvende wijze te voeren en dit voor iedereen, dus niet enkel en alleen voor de spelers, trainers en afgevaardigden, maar gezien hun voorbeeldfunctie voor alle leden van de club.

In het kader van dit beleid werd er aandacht geschonken aan de reglementering, de interventie en de vorming en voorlichting. In de reglementering en interventie is er enkel sprake van spelers, trainers en afgevaardigden, maar als lid van de club verbinden alle andere medewerkers er zich toe zich te schikken naar de geest en de letter van dit beleid.

In dit document willen we de aandacht vestigen op het beleid voor jeugdspelers, jeugdtrainers en afgevaardigden van de JO.

Binnen het drugsbeleid worden er 4 producten onderscheiden:
– Alcohol
– Tabak
– Medicatie (hieronder wordt verstaan alle niet zonder doktersvoorschrift te verkrijgen
medicijnen en de middelen die voorkomen op de lijst van de verboden producten opgesteld
door de A.M.A. (Agence Mondiale Antidotale), welke zowel door de FIFA (en KBVB) als
door de Gemeenschappen in België werd goedgekeurd. Deze A.M.A. lijst kan worden
gedownload via volgende link:
FIFA dopinglijst
– Illegale drugs (waaronder ook Cannabis)

Er worden ook 5 verschillende verschijningsmodaliteiten onderscheiden, waarvoor dit beleid werd opgesteld

– Bezit
– Gebruik
– Onder invloed van
– Delen
– Dealen

De begrippen ‘bezit’ en ‘gebruik’ hoeven geen verdere uitleg. Echter de verschijningsmodaliteit ‘onder invloed zijn van’ is moeilijk te definiëren en werd gedefinieerd als ‘dat wat zichtbaar is en storend overkomt’. Met ‘delen’ wordt uitdelen bedoeld zonder winstbejag, ten overstaan van ‘dealen’ waarbij verstaan wordt dat er steeds met winstbejag wordt gehandeld.

Bovendien kunnen we nog eens een onderscheid maken tussen al deze combinaties wanneer ze zich in clubverband of buiten clubverband voordoen. ‘In clubverband’ wordt ruim opgevat en beperkt zich niet tot de fysieke aanwezigheid op de club. ‘In clubverband’ wordt ook gezien als iemand op een andere locatie dan de eigen club in naam van VVC Beernem aanwezig is.

Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen enerzijds spelers en trainers/afgevaardigden anderzijds. Voor de trainers/afgevaardigden werd er beslist dat er enkel en alleen wordt toegezien ‘in clubverband’ en enkel en alleen als ze in functie zijn.

‘In functie zijn’ werd als volgt gedefinieerd:

Bij uit- en thuiswedstrijden is dit tot 30’ voor en na.

Bij trainingen is dit op het oefenveld en in de kleedkamer maar niet in de kantine.

Voor iedereen geldt de regel: in bezit of onder invloed van illegale middelen (doping, drugs) zal de betrokken persoon uit de vereniging gezet worden. Uiteraard tolereren we dus ook niet het delen of het dealen ervan.

Wat betreft tabak:

Er wordt enkel gerookt buiten de kantine. Het is verboden te roken in alle lokalen van VVC Beernem.

Trainers of afgevaardigden staan niet te roken in bijzijn van de spelersgroep voor of tijdens de wedstrijd op het terrein of op training.

Het roken wordt ten stelligste afgeraden aan jeugdspelers.
Tijdens de rust of vlak na de wedstrijd in spelersplunje wordt er niet gerookt.

Wat betreft alcohol:

De trainers en afgevaardigden of bestuursleden worden erop gewezen dat ze een voorbeeldfunctie hebben. Trainers of afgevaardigden komen niet onder invloed toe op training of wedstrijd.

Spelers die regelmatig op hun wedstrijd verschijnen met duidelijk sporen van uitgaan of nog altijd symptomen vertonen van overmatig drankgebruik zullen door het bestuur op het matje geroepen worden. Indien dit gedrag niet veranderd zullen er sancties genomen worden.

Heb je problemen of constateer je niet getolereerd gedrag/gebruik?  Meld het aan de trainer, JCO, TVJO of de ombudsman.   Wij behandelen alles zeer vertrouwelijk!

Privacy

VVC Beernem  hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In de privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VVC Beernem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Lees hier ons privacybeleid: Privacyverklaring 2018